Regulamin sklepu internetowego Pole Poznania

Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta o których mowa w art.12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Sklep internetowy Pole Poznania (dalej także jako Sklep lub Sklep internetowy) prowadzony jest przez przedsiębiorcę – Weronikę Liberską prowadzącą działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.A. Asnyka 71, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds.gospodarki, NIP: 6182188141. Serwis dostępny jest pod adresem strony internetowej https://polepoznania.pl/.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania z Klientem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (umowa sprzedaży na odległość), a także prawa i obowiązki stron tej umowy.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu zawieranie umowy sprzedaży Produktów między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie w oparciu o zasady określone tym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na zakres praw i obowiązków Klientów oraz Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży zawartych:
  • przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu,
  • poza Sklepem internetowym.
 4. Wyrażając chęć skorzystania ze Sklepu, w tym zakupu dostępnych Produktów, Klient jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Klienta.

§ 2

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
  • Kodeks cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
  • Konsument – osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu pozwalająca Klientowi obserwować Produkty wybrane przez niego do zakupu, a także modyfikować dane zamówienia, w tym w szczególności ilość lub liczbę kupowanego Produktu;
  • Produkt – rzecz ruchomą, której oferta zakupu udostępniona została przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, będącą przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • Przedsiębiorca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zawierającą ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, która jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Sklep – platformę internetową – Sklep internetowy Pole Poznania dostępną pod adresem https://polepoznania.pl/ umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży na odległość;
  • Sprzedawca – Weronikę Liberską prowadzącą działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul.A. Asnyka 71, NIP: 6182188141.

§ 3

 1. Sklep internetowy Pole Poznania umożliwia Klientom zakup oferowanych przez Sprzedawcę Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Sklepu, w tym w szczególności przeglądanie oferty dostępnych Produktów oraz dokonywanie zakupów Produktów, wymaga łącznego spełnienia przez system informatyczny Klienta następujących warunków technicznych:
  • dostępu urządzenia do sieci Internet,
  • korzystania z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, ,
  • włączonej wtyczki Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,
  • włączonej obsługi plików cookies,
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej ( e – mail),
 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 Regulaminu, Sklep jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie ze Sklepu.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.

§ 4

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą we wszystkich sprawach związanych ze Sklepem:
  • pisząc na adres e-mail: ………………………………….;
  • dzwoniąc pod nr tel. ………………………………….;
  • poprzez korespondencję tradycyjną przesyłając ją na adres ………………………………….;;
 2. Telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dniach od ……………. do …………………. w godzinach …………. – ………….
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: …………………………………………….

§ 5

 1. Krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 12 godzin na dobę, przerwy w możliwości korzystania ze Sklepu lub znaczne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego Sprzedawcy nie stanowią naruszenia przez Sprzedawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedawca, w miarę możliwości, prowadzi prace konserwacyjne o których mowa w ustępie poprzedzającym w sposób minimalizujący niedogodności związane z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności prowadzi te prace w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

§ 6

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające bądź w sposób istotny utrudniające korzystanie ze Sklepu, które spowodowane są działaniem siły wyższej lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§ 7

 1. Umowa sprzedaży Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu zawierana jest na indywidualne żądanie Klienta wyrażane poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem udostępnionego w Sklepie formularza zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia o którym mowa w ustępie poprzedzającym polega na dodaniu Produktu z oferty Sklepu do Koszyka, wypełnieniu formularza zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ,,……………………………………’’.
 3. Ze Sklepu mogą korzystać, w tym dokonywać zakupu Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu zarówno Klienci, którzy posiadają Konto Użytkownika Sklepu, jak i Klienci, którzy nie posiadają takiego Konta.
 4. Aby dokonać zakupu wybranych przez siebie Produktów, Klient nie posiadający Konta Użytkownika zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w tym danych adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
 5. W przypadku zalogowanych Klientów posiadających Konto Użytkownika Sklepu, formularz zamówienia uzupełniany jest w sposób automatyczny danymi podanymi przez Klienta w momencie rejestracji Konta Użytkownika.
 6. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznaje się moment otrzymania przez Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia.

§ 8

 1. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tzn. uwzględniają należny podatek VAT.
 2. Kwota do zapłaty przez Klienta stanowi sumę cen zamawianych Produktów powiększoną o koszt dostawy tych Produktów do Klienta, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca informuje Klienta o:
  • sumie cen zamawianych Produktów;
  • kosztach dostawy;
  • wysokości całkowitej kwoty do zapłaty za złożone zamówienie, w trakcie składania zamówienia, w tym przy potwierdzaniu złożenia zamówienia przez tego Klienta.

§ 9

 1. W momencie składania zamówienia Klient wybiera metodę dostawy zakupionego Produktu spośród opcji:
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
  • przesyłka kurierska, wysyłka po przedpłacie
  • odbiór osobisty przez Klienta pod adresem wskazanym w § 4 ust.1 lit.c.
 2. W momencie składania zamówienia Klient wybiera również metodę płatności za zamówienie spośród opcji:
  • płatność elektroniczna;
  • płatność za pobraniem;
  • płatność przy odbiorze osobistym.
 3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy oraz metod płatności udostępniane są przez Sprzedawcę w momencie składania zamówienia.

§ 10

 1. Osoba chcąca założyć Konto Użytkownika Sklepu zobowiązana jest do wypełnienia formularza rejestracji Konta udostępnianego przez Sprzedawcę po kliknięciu w przycisk ,,Zarejestruj się’’.
 2. Za moment założenia Konta Użytkownika Sklepu uznaje się moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej, w której Sprzedawca potwierdza założenie Konta Użytkownika.
 3. Sprzedawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat za utworzenie oraz utrzymywanie Konta Użytkownika Sklepu.
 4. Klient może w każdym czasie, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto Użytkownika Sklepu poprzez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy za pośrednictwem funkcjonalności „Usuń Konto Użytkownika”.

§ 11

 1. Aby zalogować się na Konto Użytkownika Sklepu, Klient zobowiązany jest każdorazowo do podania indywidualnego loginu oraz hasła ustalanych przez niego w formularzu rejestracji Konta.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany hasła przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności „Zmień hasło” dostępnej w panelu Klienta.
 3. W przypadku utraty, w tym zapomnienia hasła służącego do logowania, Klient powinien zresetować hasło w celu uzyskania ponownego dostępu do usługi.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem osoby nieuprawnionej do Konta w przypadku, gdy uzyskanie dostępu przez tę osobę nastąpiło na skutek umyślnego bądź nieumyślnego udostępnienia jej loginu lub hasła przez Klienta lub osobę za której działania Klient ponosi odpowiedzialność.

§ 12

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie ……………….. godzin od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze zamówienia, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym zamówienia, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w pod adresem wskazanym w § 4 ust.1 lit.c.
 2. W sytuacji, gdy Klient wybrał metodę dostawy Produktu inną niż odbiór osobisty, Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt lub Produkty w terminie 3 dni od zawarcia umowy w sposób wybrany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 3. W przypadku wyboru metody odbioru osobistego zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości e-mail lub sms (w zależności od danych wskazanych w formularzu przez Klienta) o terminie, w którym zamówienie będzie gotowe do odbioru.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin dostawy Produktu może zostać przez Sprzedawcę przedłużony, jednak nie dłużej niż o 3 dni robocze. O przedłużeniu terminu dostawy Sprzedawca informuje Klienta wiadomością e-mail lub dzwoniąc pod numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 13

 1. Dostawa Produktów odbywa się na terenie całej Polski a także za granicą.
 2. W przypadku dostawy Produktów do Klienta, gdy wartość jednostkowo zakupionych Produktów przekracza ………… PLN brutto, koszty dostawy tego zamówienia pokrywa Sprzedawca.
 3. Odbiór osobisty zamówienia przez Klienta jest bezpłatny.

§ 14

 1. Klientowi dokonującemu zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania zamówionego Produktu.
 2. Odstąpienia od zawartej umowy dokonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail lub korespondencji tradycyjnej na adresy kontaktowe Sklepu wskazane w § 4 ust. 1 lit a i c Regulaminu oraz odesłanie Produktu do Sprzedawcy.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.

§ 15

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej:
  • w korespondencji tradycyjnej (listownie) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) na adresy podane w § 4 ust.1 tego Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres korespondencyjny,
  • dokładny opis wady Produktu lub zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta,
  • oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.
 4. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prosi Klienta o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Klienta.

§ 16

 1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 15 ust.2-3 Regulaminu.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Klienta, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Sprzedawcę Klientowi przed upływem tych terminów.
 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

§ 17

W sytuacji, gdy z powodu niedostępności Produktu Sprzedawca nie może wykonać w terminie dostawy zamówionego Produktu, to informuje niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną przesyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 18

Reklamacje dotyczące produktów Sprzedawcy zakupionych w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu są zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych postanowieniami odrębnych regulaminów.

§ 19

Produkty odsyłane w ramach postępowania reklamacyjnego oraz odstąpienia od umowy o którym mowa w § 14 Regulaminu należy odsyłać na adres: ……………………………………………………………..

§ 20

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej jak również pod następującymi adresami internetowymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zakupem Produktu i wynikających z tego sporów ze Sprzedawcą, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się:
  • do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  • do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  • bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Copyright © 2024 PolePoznania.Pl
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top