INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE NA PORTALU FACEBOOK

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z treścią art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 ust.1-3 Rozporządzenia 2016/6791 (dalej także jako RODO) gromadząc Twoje dane osobowe chciałabym Cię poinformować, że: 1. Administratorem Twoich danych jestem ja – Weronika Liberska prowadząca działalność pod firmą Pole Poznania Weronika Liberska z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. A. Asnyka 71, NIP: 6182188141.2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych możesz się kontaktować pisząc na adres e-mail: kontakt@polepoznania.pl lub dzwoniąc pod nr tel. +48 664 580 3383. Dane osobowe, które gromadzę za pośrednictwem portalu Facebook będą przeze mnie przetwarzane jedynie w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci:a) możliwości prowadzenia komunikacji za pośrednictwem fanpage’a Pole Poznania dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pole.poznania/, w szczególności odpowiadania na Twoje reakcje, komentarze oraz kierowane do nas prywatne wiadomości;b) tworzenia zestawień statystycznych realizowanych przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl;c) marketingu własnych produktów i usług za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl; zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.4. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem:a) organów lub podmiotów publicznych, które mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego;b) Facebook Ireland Limited (więcej informacji znajdziesz w INFORMACJI O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI Z FACEBOOK IRELAND LIMITED)5. Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do czasu skutecznego zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub niezwłocznie po ustaniu celów dla których są przetwarzane.6. Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane przeze mnie wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.7. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:a) żądania w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,b) do sprostowania przekazanych danych,c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,d) sprzeciwu wobec operacji przetwarzania tych danych,e) żądania usunięcia tych danych, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. Niezwłocznie zrealizuję Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomię Cię bez zbędnej zwłoki.Dziękuję, że zapoznałeś się z powyższymi informacjamiINFORMACJA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI Z FACEBOOK IRELAND LIMITEDPole Poznania Weronika Liberska i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami (w rozumieniu art.26 RODO) Twoich danych osobowych w zakresie przetwarzania tych danych dla celów statystycznych i reklamowych przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w aplikacji facebook.pl. Wspólne administrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage Pole Poznania. Facebook Ireland Ltd. odpowiada za przetwarzanie Twoich danych we wskazanych celach w następującym zakresie:a) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;b) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;c) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;d) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych. Pole Poznania Weronika Liberska odpowiada za przetwarzanie Twoich danych w ramach fanpage Pole Poznania w następującym zakresie:a) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk oraz w celach reklamowych;b) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie wszystkich realizowanych przez Administratora celów przetwarzania. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Copyright © 2024 PolePoznania.Pl
Projekt i wykonanie : EGDDesign
Scroll to top